Skabelon til databehandleraftale mellem klient og pyskolog

WeCare har i samarbejde med GDPR-advokater udviklet en skabelon til en databehandleraftale mellem klient og psykolog. Ved brug af WeCare vil alle psykologers klienter modtage denne databehandleraftaler og vil derfor hjælpe psykologer til at overholde GDPR, da det på denne måde kan dokumenteres, at psykologen ligger inde med samtykke til, at psykologen må behandle klientens data. Nedenfor kan du se et uddrag af databehandleraftalen – den fulde version er inkluderet i abonnementsprisen for brug af WeCare. 

Databehandleraftale mellem klient og psykolog:

Hvis du ikke ønsker at give os dit samtykke, skal du bruge funktionen ”anonym” på tjenesten. Anvender du tjenesten som anonym, har vi ikke pligt til at føre journal.

PERSONDATAPOLITIK:

VELKOMMEN SOM PATIENT HOS:

Psykolog Louise Hansen
CVR:111111
månegade
Emailadresse:
Telefonnummer:

Vi (klinikken) behandler i vores egenskab af dataansvarlig en række personoplysninger om dig, når du opretter dig som bruger på We.Care (herefter ”Tjenesten”) til online konsultationer og som led i behandlingen af dig som patient.

For at opfylde vores oplysningspligt, herunder reglerne for dit samtykke, informerer vi dig i det følgende om, hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine personoplysninger.

1. Formål

1.1 Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at i) kunne give dig den aftalte online konsultation, herunder diagnosticering, medicinordinationer og føre journal ii) administrere din betaling for dit forløb som patient og iii) opfylde lovkrav (herefter ”Formålet”).

2. Personoplysninger, som vi indsamler og behandler Helbredsoplysninger:

2.1 xxxxxxxx

2.1.1 xxxxxxxx

2.1.2 Hvis du er under 15 år, er det dine forældre eller den af dine forældre, der har forældremyndigheden, som skal give det endelige samtykke til vores behandling af dig.

Almindelige personoplysninger:

2.2 xxxxxxxx

2.3 xxxxxxxx

2.4 Vi kan indsamle dit CPR-nr., når vi har pligt hertil, eksempelvis til at få bekræftet din identitet eller til opfyldelse af reglerne om journalføring.

2.5 xxxxxxxx

Andre oplysninger

2.6 I forbindelse med behandlingen kan det være nødvendigt at notere andre relevante oplysninger (end ovenfornævnte), du giver, ned i din journal. Sådanne oplysninger noteres udelukkende, hvis det er relevant for din behandling.

2.7 Udover de personoplysninger du selv giver os og som noteres under behandlingen, kan vi – hvis du har givet samtykke til dette – modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. fra din sundhedsforsikring eller læge.

3. Tavshedspligt

3.1 Vi er underlagt tavshedspligt. Alt der tales og skrives om samt det der noteres ned om dig, bliver behandlet strengt fortroligt.

3.2 Vi har dog pligt til at bryde tavshedspligten, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade, eller hvis der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare.

4. Deling

4.1 Videregivelse af dine helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger vil kun ske med dit forudgående samtykke, jf. dog pkt. 3.2 og 4.1.1.

4.1.1 xxxxxxxx

4.1.1.1 Når vi videregiver dine helbredsoplysninger og andre følsomme personoplysninger til sundhedsfaglige personer, bliver de/deres arbejdsgiver dataansvarlig for de modtagne oplysninger, og skal opfylde deres egen oplysningspligt overfor dig, så du er bekendt med til hvilke formål, de behandler dine oplysninger.

4.2 Almindelige personoplysninger, som er registreret til brug for afregningsformål, herunder indberetninger til myndigheder eller forsikringsselskaber, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

4.3 xxxxxxxx

5. Sikkerhed og beskyttelse

5.1 Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

5.1.1 Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personoplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.

5.2  xxxxxxxx

5.3 Når du anvender Tjenesten, vil dine personoplysninger og journal føres elektronisk og blive opbevaret hos vores databehandler, som vi har indgået en databehandleraftale med. Tjenesten er udviklet specielt til at håndtere følsomme personoplysninger og er krypteret på både transaktionsniveau, dvs. de enkelte samtaler, samt krypteret de lokationer, hvor dine personoplysninger bliver gemt.

5.3.1xxxxxxxx

5.4 Vi påser løbende, at vi og databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

6. Sletning af dine personlige oplysninger

6.1 xxxxxxxx

6.2 Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, og senest når vores retlige forpligtelse til at opbevare journaloplysninger ophører, hvilket p.t. er 5 år efter det seneste notat.

7. Dine rettigheder

7.1 Du er til enhver tid berettiget til at få aktindsigt i den journal, vi fører, samt at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail.

7.2  xxxxxxxx

7.3 Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis disse ikke er omfattet af patientjournalen.

7.3.1 Efter gældende lovgivning kan vi være underlagt journalpligt og må derfor ikke slette oplysningerne i din journal. Hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om, at der laves en tilføjelse.

7.4 Hvis hele eller dele af vores behandling beror på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

7.4.1 xxxxxxxx

7.5 Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

7.5.1 Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

Nemt at komme i gang med WeCare

1. Opret din klinik

Med få klik sætter systemet din klinik op så du kan komme i gang med at kommunikere sikkert og give dine klienter behandling online.

2. Invitér dine klienter

Du kan nemt og automatisk invitere alle dine klienter. Dine klienter får kun adgang til din praksis.

3. Kommunikér sikkert

Du kan nu gå igang med videokonsultationer og email/chat ved hjælp af vores sikre, krypterede løsning.
Linisha Palm Personlig support